Η πρόταση του Π.Ι.Σ. για την πλήρη αναδιαμόρφωση του ΕΣΥ

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι αν ένα σύστημα υγείας δεν αναμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

Για να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής, να παρακολουθείται η εφαρμογή του και να διορθώνονται οι αδυναμίες του.

Τα 33 χρόνια πού έχουν περάσει από την θέσπιση του ΕΣΥ στην χώρα μας ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Η συγκεκριμένη πρόταση για το ΕΣΥ εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από το ινστιτούτο επιστημονικών μελετών του ΠΙΣ και εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία από την Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας.

Ο Π.Ι.Σ. θέτει την πρόταση σε δημόσια διαβούλευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ.

 • Τα Δημόσια Νοσοκομεία ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος και η λειτουργία τους αττοσκοττεί στην διασφάλιση ισότιμης παροχής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες ή τους κατοικούντες στη χώρα.
 • Προτείνουμε τη μετατροπή τής Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από “ΝΠΔΔ” σε “ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων στην Ε.Ε. (Δημόσια ή Κοινωφελή Ιδρύματα).
 • Άμεση εφαρμογή των Συμπράξεων Δημοσίου με Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
 • Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).
 • Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών
 • Ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων, (ενδεχομένως με ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο καθώς και αποκλεισμό των πολιτικών παρεμβάσεων.
 • Πλήρης μηχανοργάνωση των Δημοσίων Νοσοκομείων με λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων συμβατών μεταξύ τους. Δυνατότητα παρακολούθησης κίνησης ασθενών σε πραγματικό χρόνο (on line), εφαρμοζομένων διαγνωστικών εξετάσεων, θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κοστολόγησης αυτών. Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελίας φαρμάκων, αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών και των επιμέρους αναλώσεων αυτών.
 • Υποχρεωτική η δημοσίευση ισολογισμών, αποτελεσμάτων χρήσης και λειτουργικών στοιχείων όλων των υπηρεσιών τους.
 • Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος όλων των πολιτών που ενημερώνεται υποχρεωτικά σε όλες τις επαφές του με τις υπηρεσίες του ΕΣΥ ή τις δομές του Ιδιωτικού Τομέα με τρόπο που να εξασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρρητο.
 • Ταχύτατη ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη
 • Αναδιάταξη μονάδων υγείας
 • Συνδιοίκηση Νοσοκομείων
 • Συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου.
 • Συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν
 • Μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας), σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς.
 • Ίδρυση νέων Νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ίδρυση Νοσοκομείου Παίδων στην Β. Ελλάδα).
 • Ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών.
 • Λειτουργία επιλεγμένων Δημοσίων Νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (π.χ. Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ)
 • Λειτουργία Ειδικών Νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων. Κέντρων αποκατάστασης. Κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα Νοσοκομείων.
 • Συγκρότηση ανεξάρτητων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια ανά Νοσοκομείο ή ανά ομάδα Νοσοκομείων που γειτνιάζουν, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής.
 • Η επείγουσα περίθαλψη ασθενών και τραυματιών με δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος μέσω των δομών του Ε.Σ.Υ. ανεξάρτητα ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Ομοειδής αποζημίωση των Δημοσίων Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών με βάση,τα διεθνώς θεσμοθετημένα DRGs (Diagnostic Related Groups) – Ομοιογενείς Διαγνωστικές Ομάδες, οι οποίες θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως η λειτουργία της ήδη θεσμοθετημένης Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., η οποία λειτουργεί αυτοτελώς και υπό την εποπτεία του ΥΥ&ΚΑ. Εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο ελέγχων (ιατρικού και διοικητικού φακέλου) των Νοσηλίων των Δημοσίων Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών, που θα οδηγήσει στην ισονομία και στην ορθή εκκαθάριση και απόδοση των νοσηλίων.
 • Υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανα τμήμα με ευθύνης διαχείρισής του από το διευθυντή εκάστου τμήματος.
 • Ανοικτή προκήρυξη όλων των θέσεων
 • Επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία Οι καθαρές και διαφανείς λύσεις θα έχουν την συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών ιατρών, αφού θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.
 • Πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν. Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση, και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφ’ όσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.
 • Σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού.
 • Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού ή νοσηλευτικού ποοσωπικού εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ) προσωπικού, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

Σχετικές δημοσιεύσεις